Regulamin

REGULAMIN SKLEPU KARINABULAWA.PL OBOWIĄZUJĄCY OD 24 GRUDNIA 2014 ROKU W WERSJI OPUBLIKOWANEJ W DNIU 19 maja 2020 roku

DEFINICJE.

 1. Sprzedawca– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karina Buława z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Bielsku – Białej przy ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego 45 (43-300 Bielsko – Biała), posiadająca numer NIP: 5530000565, REGON: 070086702, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego:  +48 885-224-222 (opłata według stawek operatora), adres poczty elektronicznej: info@karinabulawa.pl
 2. . Sklep– sklep internetowy Karina Bulawa dostępny pod adresem karinabulawa.pl prowadzony przez Sprzedawcę. Sprzedawca za jego pośrednictwem świadczy usługi elektroniczne pozwalające korzystać ze Sklepu oraz stwarza warunki do zawarcia umowy sprzedaży oferowanych produktów na odległość. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca udostępnia odpowiednie narzędzia celem korzystania ze Sklepu i usług przez niego świadczonych.
 3. Regulamin– niniejszy dokument określający zasady zawierania umów sprzedaży na Stronie Internetowej Sklepu oraz korzystania z usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 4. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.
 5. Klient– Użytkownik, który zawarł umowę kupna – sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach prowadzonego przez niego Sklepu.
 6. Konsument– Użytkownik Sklepu będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem Sklepu w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
 7. Konto Użytkownika– konto za pomocą którego Użytkownik może dokonywać zakupów w Sklepie (jego założenie nie jest niezbędne) na którym zawarte są podane przez niego dane w trakcie procesu rejestracji.
 8. Towary– oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę rzeczy ruchome.
 9.  Umowa sprzedaży- umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą dotycząca zakupu Towaru oferowanego na Stronie Internetowej Sklepu i na zasadach określonych niniejszym dokumentem.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną– umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą dotycząca oferowanych przez Sprzedawcę usług elektrycznych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z narzędzi, podzespołów i programów informatycznych obsługujących Sklep.
 11. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. Newsletter– świadczona przez Sprzedawcę usługa polegająca na przedstawianiu Użytkownikom w formie wiadomości elektronicznej oferty produktów i świadczonych usług oraz treści marketingowych.
 13. Karta Towaru– pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Towarze.
 14. Koszyk– lista sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyboru Klienta.
 15. Koszty dostarczenia Towaru– koszty, które ponosi Użytkownik celem dostarczenia na adres dostawy zamówionych przez niego Towarów.
 16. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dokonywanych transakcji Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dostosowane do poziomu zagrożenia. Posługuje się środkami mającymi zapobiec wejściu w posiadanie przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów Sklepu oraz innych danych osoby te identyfikujących. W celu zapewnienia powyższej ochrony Sprzedawca stosuje protokół SSL.
 2. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien posiadać dostęp do Internetu, a urządzenie końcowe powinno posiadać poprawnie zainstalowane oprogramowania. Sprzedający zapewnia poprawność́ działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie treści Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu zaleca się je wyłączyć.
 3. Użytkownik korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do nie podejmowania działań powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu. Zobowiązany jest ponadto do działania zgodnego z prawem, postanowieniami niniejszego dokumentu, zasadami dobrych praktyk i dobrych obyczajów oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym oraz naruszającym powyższe zasady.
 4. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu oferuje do sprzedaży Towary: odzież, buty i akcesoria firm luksusowych.
 5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży (poprzez złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu informacje o głównych cechach Towarów, które znajdują się na Karcie Towaru.

II. Sposoby komunikowania się ze Sprzedawcą.

 1. Sprzedawca dostępny jest pod numerem telefonu: + 48 691-509-575, + 48 885-224-222 adresem e-mail: info@karinabulawa.pl. Sprzedawca udziela informacji w sprawie funkcjonowania Sklepu oraz realizacji złożonych zamówień. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora, z którą Klient ma podpisaną umowę na świadczenie tego typu usług. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu porozumiewania się z nim.
 2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi skontaktowanie się bezpośrednio z poziomu strony internetowej Sklepu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Celem wysłania wiadomości należy postępować zgodnie z poleceniami umieszczonymi na podstronie z formularzem kontaktowym.
 3. W przypadku konieczności skontaktowania się Sprzedawcy z Użytkownikiem Sprzedawca podejmuje kontakt drogą internetową – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na podany dobrowolnie przez Użytkownika numer telefonu.

III. Cena za Towar i ostateczna cena do zapłaty za złożone zamówienie.

 1. Ceny poszczególnych Towarów prezentowane są przy każdym z nich. Ceny są wyrażone w złotych polskich i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatki w tym podatek VAT – od towarów i usług). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 2. Ostateczna cena do zapłaty za złożone zamówienie to: cena za Towar + Koszty dostarczenia Towaru.
 3. Koszty dostarczenia Towaru ustalone są odgórnie przez podmioty trzecie oferujące tego typu usługi. Sprzedawca współpracuje z takimi firmami jak: Pocztex-EMS oraz DHL. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego Towaru. Odbiór osobisty nie jest obciążony żadnymi kosztami transportowymi. Odbiór osobisty jest możliwy w sklepach stacjonarnych w Katowicach (Pasaż Handlowy Monopol, ul. Dyrekcyjna 2), Krakowie (Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34) oraz w Bielsku – Białej (ul. Ks. Stojałowskiego 45). Cennik dostaw znajduje się na podstronie Sklepu „Koszty dostawy”.
 4. Ostateczna cena do zapłaty za złożone zamówienie jest podana do wiadomości Użytkownika na ostatnim etapie składania zamówienia tj. w momencie wyboru formy dostawy oraz jego zatwierdzenia (akceptacji). Ostateczna cena do zapłaty podawana jest również Użytkownikowi w wiadomości potwierdzającej złożone zamówienie. Poza ostateczną ceną do zapłaty za złożone zamówienie Użytkownik nie jest zobowiązany do regulowania żadnych innych opłat.
 5. Ostateczna cena określona w punkcie 4 powyżej nie ulegnie zmianie.

IV. Założenie i posiadanie konta przez Użytkownika.

 1. Sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej Sklepu umożliwia Użytkownikowi założenie Konta Użytkownika.
 2. Założenie Konta Użytkownika jest bezpłatne oraz dobrowolne. Posiadanie Konta Użytkownika pozwala Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu jednakże nie jest ono niezbędne do złożenia zamówienia. Jednakże posiadanie Konta Użytkownika pozwala śledzić historię złożonych zamówień, proces realizacji zamówienia czy też odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
 3. Dobrowolność w założeniu i posiadaniu swojego indywidualnie przypisanego Konta Użytkownika (dokonanie jego rejestracji) wyraża się w tym, że Użytkownik bez tego konta może swobodnie przeglądać oferowany Towar, a także składać zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Nie posiadanie Konta Użytkownika w żadnym wypadku nie wpływa negatywnie na uprawnienie Użytkownika do dokonania zakupów.
 4. Aby założyć Konto Użytkownika ten powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności: w lewym górnym rogu jest ikonka „Rejestracja”. Po kliknięciu pojawi się okienko, w którym należy wpisać nazwę Użytkownika oraz adres e-mail. Po kliknięciu w okienko „Rejestracja” na podany wcześniej adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający założenie Konta wraz z linkiem do ustawienia hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Po wykonaniu tej czynności proces rejestracji Konta Użytkownika zostaje pomyślnie zakończony. W trakcie składania zamówienia Sprzedawca na jednym z etapów jego składania umożliwia założenie Konta, tj. po kliknięciu w okienko.
 5. Po założeniu Konta Użytkownika na podany w trakcie rejestracji adres e-mailowy Sprzedawca wyśle wiadomość z informacją o założeniu Konta Użytkownika wraz z linkiem potwierdzającym dokonanie rejestracji.
 6. Z chwilą kliknięcia przez Użytkownika w linka potwierdzającego założenie Konta Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną Konta Użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ma charakter nieodpłatny.
 7. Sprzedawca oraz Użytkownik mają prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną Konta Użytkownika. Sprzedawcy przysługuje to uprawnienie w przypadku wystąpienia ważnych ku temu przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w pkt. I. ust. 3 Regulaminu. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Przed skorzystaniem przez Sprzedawcę z uprawnienia do wypowiedzenia umowy winien on wezwać Użytkownika do zaprzestania naruszeń podając jednocześnie termin nie krótszy niż 7 dni do zaniechania naruszeń. Po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca staje się uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14sto dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie wypowiedzenia umowy Sprzedawca może wysłać na adres e-mail należący do Użytkownika.
 8. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną Konta Użytkownika w każdym czasie, bez podawania przyczyny, bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Chcąc wypowiedzieć umowę Użytkownik może wysłać żądanie usunięcia Konta Użytkownika ze wskazaniem adresu e-mail Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@karinabulawa.pl.
 9. Skutkiem wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną Konta Użytkownika oraz złożenia żądania przez Użytkownika jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika z katalogu Kont Użytkowników. Zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika nie wpływa na prawa nabyte Użytkownika przed wygaśnięciem/rozwiązaniem umowy.

V. Elektroniczna informacja handlowa – Newsletter oraz Klub SMS.

Newsletter.

 1. Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną w postaci Newslettera. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie i przez nieoznaczony czas. Po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowej w formie Newslettera zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem umowa świadczenia usługi drogą elektroniczną Newslettera. Zasady wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia określone w pkt. IV powyżej mają zastosowanie do umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Newsletter wysyłany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Newsletter zawiera informacje o ofercie Towarów odzieży, obuwia i akcesoriów, jakie sprzedaje Sprzedawca na stronie Sklepu, o nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych sklepów stacjonarnych oraz inne wiadomości dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę Towarów.
 4. Wiadomość Newsletter zawiera: informację o Sprzedawcy, zatytułowana jest Newsletter, treść przekazywanej wiadomości handlowej oraz informację o możliwości zrezygnowania z usługi Newsletter w każdym czasie bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
 5. Aby korzystać ze świadczonej przez Sprzedawcę usługi Newsletter Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz posiadać aktywne konto poczty e-mail.
 6. Aby skorzystać z usługi Newsletter Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcją wskazaną na podstronie Newsletter. Użytkownik będzie poproszony o: podanie adresu poczty elektronicznej, wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości Newsletter, akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Po wypełnieniu formularza na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zapisanie się do subskrypcji Newslettera.
 8. Dokończenie procesu subskrypcji Newslettera – kliknięcie w link potwierdzający powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres wskazany przez Użytkownika będzie wykorzystywany przez Sprzedawcę do wysyłania na niego Newsletterów.
 9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zmienić adres e-mail. Chcąc dokonać tej zmiany należy nacisnąć link „Anulowanie subskrypcji Newslettera”, a następnie postępować zgodnie z zapisami znajdującymi się na podstronie Newsletter wypełniając formularz o nowy adres e-mail.
 11. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter, w szczególności poprzez:
  – kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera,
  – odznaczenie zgody „Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail NEWSLETTERA na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem realizowanego przed cofnięciem zgody” w Koncie Użytkownika, a następnie naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz zmiany”,
  – przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@karinabulawa.pl.oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.

Klub SMS.
Na stronie internetowej karinabulawa.pl w polu „SMS KLUB” umieszczone są:

 1. Informacje o Sprzedawcy z siedzibą w Bielsku – Białej jako nadawcy wiadomości SMS wysyłanych w ramach Klubu SMS,
 2. Informację o sposobie rezygnacji z usługi lub zmianie numeru telefonu Użytkownika, na który wysyłane są wiadomości SMS w ramach usługi Klub SMS.
 3. Każdy SMS w ramach usługi Klub SMS zawiera:
  – adres strony internetowej Sklepu,
  – treść marketingową,
  – korzystanie z usługi Klub SMS jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika telefonu z dostępem do sieci GSM.
  Zamówienie usługi Klub SMS następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej karinabulawa.pl
 4. Podanie numeru telefonu Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu,
 5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach klubu SMS i zaznaczenie check-box’a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści,
 6. Zaznaczenie wszystkich wymienionych w ust. 5 powyżej checkboxów powoduje dodanie numer telefonu Użytkownika do listy Klubu SMS. Nr telefonu Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi wiadomości SMS w ramach KLUBU SMS.
 7. Podanie w formularzu podczas czynności rejestracyjnych, numeru telefonu Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Klub SMS.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Klub SMS w szczególności poprzez:
  – Przesłanie Nadawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@karinabulawa.pl oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Klub SMS;
  – Kliknięcie na stronie internetowej karinabulawa.pl w polu „SMS KLUB (PL) linka służącego do wypisania się z Klubu SMS.
  – W ramach świadczenia usługi Newsletter oraz usługi Klub SMS Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

VI. Składanie zamówień.

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie:
  A) bezpośrednio z poziomu strony internetowej Sklepu przechodząc przez kolejne kroki zamówienia, zakładając Konto Użytkownika lub nie (założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne). Chcąc zamówić Towar bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu należy postąpić zgodnie ze wskazówkami określonymi w podstronie „Składanie zamówień”.
  B) wysyłając wiadomość e-mail na adres info@karinabulawa.pl wskazując wszystkie istotne informacje mające doprowadzić do zawarcia umowy sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę. Użytkownik w wiadomości powinien podać: jaki Towar chce zamówić (podanie symbolu widocznego na Karcie Towaru), jego rozmiar oraz ilość. Wybrać formę płatności i formę dostawy zamówionego Towaru. Podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania, w godzinach pracy Obsługi Sklepu tj: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-18:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

VII. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Sprzedawca wyśle – na podany przez Użytkownika adres e-mail – wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanego powyżej potwierdzenia zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie powyższego potwierdzenia wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VIII. Forma płatności za złożone zamówienie.

 1. Sprzedawca umożliwia poniższe sposoby płatności za zamówiony Towar.
 2. Za pobraniem przy odbiorze zamówionego Towaru. Użytkownik przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem Ostateczną cenę do zapłaty odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi, który dostarcza przesyłkę (ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
 3. Za pośrednictwem bezpiecznych serwisów do płatności internetowych PayPal, iMoje. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata).
 4. Tradycyjny przelew na konto. Numer rachunku bankowego do dokonania przelewu zostanie podany Klientowi w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W takim przypadku Użytkownik powinien wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodną z zamówieniem Ostateczną cenę do zapłaty w okresie do 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia – w przeciwnym razie Sprzedawca jest uprawniony do uznania, że Użytkownik anulował swoje zamówienie.

IX. Sposób dostawy zamówionego Towaru.

 1. Towar dostarczany jest za pośrednictwem podmiotów trzecich świadczących usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie. Zamówiony Towar można również odebrać osobiście w jednym z trzech (Katowice, Kraków, Bielsko – Biała) sklepów stacjonarnych. W związku z ekskluzywnym charakterem sprzedawanych Towarów występują one w jednej ilości dla każdego rozmiaru (XS,S,M,L). Każdy z rozmiarów dla tego samego Towaru może być dostępny w każdym ze sklepów stacjonarnych. Wobec powyższego kompletowanie zamówienia powyżej 1 sztuki może odbywać się spośród asortymentu każdego z trzech sklepów stacjonarnych. W takim wypadku Sprzedawca może przygotować więcej niż jedną paczkę. W takim wypadku (przy większej liczbie paczek niż jedna) Klient płaci tylko jeden raz za dostawę (ilość paczek nie ma wpływu na koszt dostarczenia).
 2. Sprzedawca przystąpi niezwłocznie do realizacji złożonego zamówienia po potwierdzeniu przez niego otrzymania złożonego zamówienia oraz w przypadku wybrania przez Klienta przedpłaty – po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Ostatecznej ceny za złożone zamówienie.
 3. Czas realizacji złożonego zamówienia (jego kompletowanie i przygotowanie do wysłania) trwa do dwóch dni roboczych (48h). W przypadku złożenia zamówienia w ostatni dzień roboczy tygodnia (piątek) obsługa Sklepu przystąpi do jego realizacji w pierwszy pracujący dzień, którym zazwyczaj jest poniedziałek. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca przekazuje przesyłkę podmiotowi świadczącymi usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe.
 4. Czas dostarczenia przesyłki przez podmioty wymienione w punkcie 3 powyżej jest uzależniony od tych podmiotów, jednakże nie trwa on dłużej niż 2 dni. Jednakże w przypadku wydłużania się czasu dostarczenia zamówienia na adres docelowy Klient powinien się kontaktować z podmiotem trzecim świadczącym usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe.
 5. Szczegółowe zasady dostarczenia zamówionego Towaru wraz z cennikiem dostawy znajduje się na podstronie „Koszty i czas dostawy”.
 6. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon (lub faktura VAT – zgodnie ze złożonym żądaniem kupującego) wraz z formularzem odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. W przypadku gdy zakupiony rozmiar jest nieodpowiedni Klient może go wymienić na inny – odpowiedni. W takim wypadku należy postąpić zgodnie z zasadami dotyczącymi odstąpienia od umowy sprzedaży.

X. Odstąpienie od umowy sprzedaży.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy – zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta – stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

XI. Procedura reklamacyjna.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady sprzedawanych Towarów na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób.
 4. Celem ułatwienia Klientowi złożenie reklamacji, Sprzedawca zaleca, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, podanie numeru zamówienia, podanie informacji jaki konkretnie Towar jest reklamowany i z jakiego powodu (przyczyna reklamacji) oraz żądanie rekompensaty z tytułu wystąpienia wady zakupionego Towaru.
 5. Klient chcąc złożyć reklamację może skorzystać ze sposobu proponowanego przez Sprzedającego zamieszczonego na podstronie „Procedura reklamacyjna”. Złożenie reklamacji w inny sposób niż rekomendowany przez Sprzedawcę nie wpływa na jego skuteczność.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@karinabulawa.pl.
 7. Sprzedawca rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. O decyzji reklamacyjnej Klient zostanie poinformowany w wybrany przez siebie sposób w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne zawiera braki bez których rozpatrzenie reklamacji staje się niemożliwe lub znacznie utrudnione, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

XII. Ochrona danych osobowych, RODO.

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: iod@karinabulawa.pl, a także pocztą tradycyjną na adres ul. Ks. Stojałowskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych (IOD)”).
 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na podstawie wskazanych poniżej podstaw prawnych:
  1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. umożliwienia logowania na Konto Użytkownika z wykorzystaniem konta posiadanego przez danego Użytkownika na portalu Facebook, które polega na procesie autoryzacji Użytkownika na jego Koncie założonym w Sklepie poprzez porównanie jego danych z danymi przypisanymi na jego koncie w portalu Facebook (w takim wypadku Facebook zgodnie ze stosowanym narzędziem do weryfikacji tożsamości udostępni Sprzedawcy dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe), wyłącznie w przypadku samodzielnego wyboru przez Użytkownika takiej formy logowania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. umożliwienia korzystania z funkcjonalności innych formularzy w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także na podstawie szczególnych regulaminów określających zasady korzystania z konkretnych formularzy, o ile będą one obowiązywały w konkretnych przypadkach zgodnie z decyzją podjętą przez Sprzedawcę (w takim wypadku regulaminy te mogą określać dodatkowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych), o czym Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany,
  6. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  7. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  8. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  10. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  11. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  12. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  13. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  14. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  15. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła uprzednio odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  16. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli dana osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.
 4. Dalsze ujawnianie danych osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  3. podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Sprzedawcę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO, iiii) przekazanie danych odbywające się do podwykonawcy, który uczestniczy w programie Privacy Shield. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Sprzedawcę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Sprzedawcę.
 6. Poza przypadkami, o których mowa powyżej, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar EOG tylko w takich przypadkach, w których konkretny Użytkownik dokonuje zamówienia z kraju zlokalizowanego poza EOG i oczekuje dostarczenia zamówionych towarów do tego kraju. W takim wypadku Sprzedawca przekaże dane osobowe Użytkownika poza obszar EOG wyłącznie w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, pod wskazany adres w zamówieniu, zgodnie z jego żądaniem.
 7. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
  1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
  2. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
  3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  4. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
  5. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 4 lata od pozyskania danych
  6. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  7. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 8. Każdy Użytkownik ma zagwarantowane przez Sprzedawcę korzystanie z uprawnień przewidzianych przez RODO..
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 10. Każde osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 11. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  1. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta Użytkownika;
  2. Użytkowników, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży);
  3. Użytkowników, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
  4. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), numer telefonu, formę rekompensaty, numer zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar reklamują i z jakiego powodu. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
  5. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie lub który podał podczas rejestracji w Newsletterze (gdy reklamacja dotyczy tej usługi). Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
  6. pozostałych przypadków – jest dobrowolne.
 12. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany.
 13. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegóły procedur pozasądowego dochodzenia przysługujących roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/
 2. Podmiotem uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy w rozumieniu art. 31 ust 1 ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest (zgodnie z wykazem udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php) Inspekcja Handlowa – Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bielsku – Białej. Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego jest następujący: www.krakow.wiih.gov.pl
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIV. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu karinabulawa.pl w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.
 2. Regulamin jest również przesyłany wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą otrzymanie złożonego zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących:
  – zmiany w przepisach prawa,
  – przyczyny organizacyjne, w szczególności: zmiany w zakresie profilu prowadzonej działalności, zmian asortymentowej, wprowadzania nowych usług lub rozwiązać (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
  – zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
  – zmiany w zakresie sposobów płatności,
  – zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
  – inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. W przypadku dokonania zmian w treści Regulaminu, każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści tych zmian poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu pod adresem Sklepu karinabulawa.pl informacji o zmianie Regulaminu.
 5. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Klub SMS zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego numer telefonu informacji o zmianie.
 6. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu.
 7. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 8. Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od dnia 19.05.2020 r., przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 19 maja 2020 r.